Search form

Matáyo 26:45

45Zɨ́a ndáꞌbaógụné úku ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e kɨ́dí, “Ásé aka yị́ esé fú lá ꞌdúꞌdu ꞌdówụ́rosé? Lúrúsé go, sịndị́ kadra nɨ go gbóo do íꞌbí ngbángá Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí zɨ́ ꞌyị lúyú ledre e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index