Search form

Matáyo 26:47

ꞌDiꞌbinɨ́ Yésụ

(Lúrú kpá Márɨko 14:43-50, Lúka 22:47-53, Yiwáni 18:3-12)

47Sɨmɨ bɨ Yésụ nɨ aka cịkị ndị́sị ódro ní, zɨ́ Yụ́da bɨ ngúru ꞌyị gɨ dongará ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ga bɨ kóo sokó doa gbre (12) ní ógụné. Ogụnɨ́ kóo kɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e mbá kɨ́ mɨngburoko maku e kɨ́ ngbóndó e do sị́lị́ye. Manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e kɨ́ ngíti géyị mɨngburoko ꞌyị e kasanɨ́ yée ye.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index