Search form

Matáyo 26:5

5“Tɨ́ lá ndazé ꞌdíꞌbi wo sɨmɨ sị́lị́ ꞌbɨ ayímbi wá, káa bɨ ꞌyị e nɨyí zíngi.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index