Search form

Matáyo 26:51

51Zɨ́ ngúru ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ lálaógụ mongụ́ maku lágá ꞌdécị mbílí ngúru ꞌyị ꞌbɨ moko ꞌbɨ mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e kɨ́e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index