Search form

Matáyo 26:57

Ogụnɨ́ kɨ́ Yésụ kóꞌdụ́ Kayáfa

(Lúrú kpá Márɨko 14:53-65, Lúka 22:54,55,63-71, Yiwáni 18:13,14,19-24)

57Zɨ́ ꞌyị ga bɨ ꞌdíꞌbi Yésụ ní ꞌdíꞌbi wo ndéré kɨ́e ꞌbe ꞌbɨ Kayáfa mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e, kɨ́ꞌdí bɨ ꞌyị ꞌdódo lorụ e kɨ́ ngíti géyị mɨngburoko ꞌyị e kotrụnɨ́ royé ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index