Search form

Matáyo 26:62

62Zɨ́ mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́ née ị́nyịné ꞌdága úku ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Ledre ndaá tarayị́ zɨ́yị úku a kacɨ́ ledre ba wá? Úwú eyị́ ledre bɨ ꞌyị ga gére née nɨyí ndị́sị trótro a royị́ née wá?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index