Search form

Matáyo 26:63

63Tɨ́ lá Yésụ ịtị ené e wá.

Zɨ́ mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́ úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Mándúꞌyú ba yị́ị do komo Lomo. Ídí úku maꞌdíi zɨ́ze, áyí Kɨ́résịto bɨ nɨ Owụ́ ꞌbɨ Lomo ní?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index