Search form

Matáyo 26:66

66Sómụ́sé ꞌbɨ esé káa be ꞌdi?”

Zɨ́ye úkulúgu ledre kɨ́dí, “Utúasá go gɨ ro do úfu wo ꞌdáꞌba.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index