Search form

Matáyo 26:69

Pétero ási gɨ ro Yésụ

(Lúrú kpá Márɨko 14:66-72, Lúka 22:56-62, Yiwáni 18:15-18,25-27)

69Pétero nɨ kóo mɨndị́sịné dongará ꞌyị e do ligá kenée. Zɨ́ owụ́kára ꞌbɨ moko bɨ ore ní ógụné úku ledre zɨ́ Pétero kɨ́dí, “Málúrú káa zɨ́ áyí kpá ngúru ꞌyị bɨ kóo ndịsịnɨ́ gámá kɨ́ Yésụ bɨ gɨ sɨmɨ Galiláya ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index