Search form

Matáyo 26:73

73Kacɨ́ ledre ba luꞌbú kpá wá, zɨ́ ngíti géyị ꞌyị ga bɨ kóo mɨtóroyé ore ní ógụyé úku ledre zɨ́ Pétero kɨ́dí, “Maꞌdíi, áyí ngúruyé gɨ zɨ́a ndị́sị ódro káa zɨ́ ꞌyị ꞌbɨ Galiláya e ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index