Search form

Matáyo 26:75

75Zɨ́ ledre bɨ kóo Yésụ uku zɨ́a kɨ́dí, “ꞌDáꞌdá zɨ́ ngono ụ́cụ koko, áyí ási gɨ romá kɨ́ꞌdí ota (3) ní,” geré zɨ́ ledre née ngásáógụné sɨmɨ Pétero. Gére zɨ́ sɨmɨkozo méngị wo, zɨ́a ólụ́ógụné sága ndị́sị íni ini kɨ́ngaya.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index