Search form

Matáyo 27

Yụ́da ingíonzó roné

(Lúrú kpá Márɨko 15:1, Lúka 23:1,2, Yiwáni 18:28-32)

1Nda go kɨ́ sị́ ndóndó, zɨ́ manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e kɨ́ ngíti géyị mɨngburoko ꞌyị ꞌbɨ Yụ́da e ólụ́ógụyé kɨ́ ledre bɨ kɨ́dí idínɨ́ úfu Yésụ ní. 2Zɨ́ye ódó Yésụ do ꞌdíꞌbi wo ndéré kɨ́e kóꞌdụ́ Piláto bɨ nɨ ne gávana ní.

3Sɨmɨ bɨ Yụ́da Keriyóta bɨ iꞌbí ngbángá Yésụ owo kɨ́dí ꞌdecịnɨ́ ngbanga Yésụ go ꞌbɨ umbu ní, zɨ́ sɨmɨkozo méngị wo zɨ́a ꞌdíꞌbi késị́ bɨ kóo iꞌbínɨ́ zɨ́a cị́ kéṛị́ a doa sokó (30) ní íꞌbílúgu a zɨ́ manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e ní kɨ́ ngíti géyị mɨngburoko ꞌyị e. 4Zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Málúyú ledre go zɨ́ma íꞌbí ngbángá ꞌyị bɨ ngárá luyú ledre wá ní.”

Zɨ́ ꞌyị ga gére née úkulúgu ledre zɨ́ Yụ́da kɨ́dí, “Née ndaá lolụ ledre ezé wá, née ledre eyị́.”

5Gɨ ore zɨ́ Yụ́da ónzóóto késị́ née cịkị sɨmɨ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo ore do ndáꞌbané ndéré ingíonzó roné.

6Zɨ́ manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e ní, ꞌdíꞌbi késị́ née gɨ bi, zɨ́a úku ledre kɨ́dí, “Kacɨ́ lorụ utúasánɨ́ bándáóto késị́ ba ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo ona wá gɨ zɨ́a née késị́ sáma.” 7Née ní zɨ́ye ꞌdíꞌbi késị́ née ndéréye úgú bi kɨ́e gɨ zɨ́ ꞌyị óꞌbó pheṛé gɨ ro ndị́sị óto umbu ꞌyị lóṇgó e sɨmɨ a. 8Née sị́ ledre bɨ ndịsịnɨ́ ndólo bi née gɨ zɨ́a zaá gị karaba kɨ́dí Yáká Sáma ní. 9Zɨ́ ledre bɨ kóo nébị Yeremáya uku ní ídíne maꞌdíi, “Zɨ́ye ꞌdíꞌbi komo késị́ bɨ kóo cị́ kéṛị́ a doa sokó (30), née késị́ bɨ ꞌyị ꞌbɨ Isɨréle e ṇguṇgunɨ́ ledre a íꞌbí a gɨ roa ní, 10zɨ́ye ꞌdíꞌbi késị́ née ndéréye úgú bi kɨ́e gɨ zɨ́ ꞌyị óꞌbó pheṛé káa zɨ́ bɨ Ngére Lomo uku zɨ́ma ní.”-

Yésụ do ngbanga kóꞌdụ́ Piláto

(Lúrú kpá Márɨko 15:2-5, Lúka 23:3-5, Yiwáni 18:33-38)

11Sɨmɨ bɨ ogụnɨ́ kɨ́ Yésụ kóꞌdụ́ Gávana Piláto ní, zɨ́a ndúꞌyú Yésụ kɨ́dí, “Áyí mongụ́ ngére ꞌbɨ Yụ́da e?”

Yésụ ya zɨ́a ní, “Ɨɨ, nɨ kpá tí káa zɨ́ bɨ úku née.”

12Sɨmɨ bɨ manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e kɨ́ mɨngburoko ꞌyị ꞌbɨ Yụ́da e ukuotonɨ́ ledre roa ní, ịtị ené wá. 13Zɨ́ Piláto kpá ndúꞌyú Yésụ kɨ́dí, “Úwú eyị́ ledre bɨ nɨyí ndị́sị trótro a royị́ née wá?” 14Tɨ́ lá Yésụ ịtị wá, uku gbawá bɨkéṛị́ ledre kacɨ́ ledre bɨ ukuotonɨ́ roa ní. Zɨ́ tara Piláto ị́drị́ne gɨ zɨ́ ledre née mɨị́drị́ kɨ́ngaya.

15Kadra Ayímbi Umbuokpó e mbá, gávana ndịsị lengbe ótoómo kémbị́ ꞌyị gɨ sɨmɨ sị́gịnị wo bɨ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e gelénɨ́ go mbá wo ní. 16Sɨmɨ sịndị́ kadra máa née ní, ngíti oꞌdo nɨ kóo bo sɨmɨ sị́gịnị ore ꞌyị méngị bɨsinyí ledre kɨ́ ịrịné Barába. 17Née ní sɨmɨ bɨ Piláto ndúꞌyú tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ga bɨ kotrụnɨ́ royé ní kɨ́dí, “ꞌYị bɨ ílisé zɨ́ma ótoómo wo zɨ́se gɨ sɨmɨ sị́gịnị ní náambi, Barába togụ́ mbú Yésụ bɨ ndịsịnɨ́ ndólo wo yaá Kɨ́résịto ní?” 18Gɨ zɨ́a Piláto owo bú kɨ́dí Yụ́da e otonɨ́ bɨsinyí mɨmbéꞌdeyé ro Yésụ gbékpị́ne zɨ́ye ógụyé kɨ́e kóꞌdụ́ne ní.

19Sɨmɨ bɨ Piláto nɨ mɨndị́sịné do kị́tị ngére ené ní, zɨ́ meꞌbea kákasa zɨ́a kɨ́dí, “Ndá óto sị́lị́yị ro oꞌdo bɨ luyú ené ledre wá née wá, gɨ zɨ́a bɨsinyí ꞌduru ogụ ándá roné go domá gɨ ro ledre ené.”

20Tɨ́ lá zɨ́ manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e kɨ́ mɨngburoko ꞌyị ꞌbɨ Yụ́da e ꞌdíꞌbi do tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ga gére née kɨ́ ledre kɨ́dí idínɨ́ úku ledre gɨ ro do ótoómo Barába, do úfu Yésụ ꞌdáꞌba.

21Zɨ́ gávana kpá ndúnduꞌyú kɨ́dí, “ꞌYị ga bɨ gbre ba, ꞌyị bɨ ílisé zɨ́ma ótoómo wo zɨ́se ní náambi?”

Zɨ́ ꞌyị e ị́nyịyé mbá úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Barába.”

22Zɨ́ Piláto ndúnduꞌyú kɨ́dí, “Sara máídí nda méngị kɨ́ Yésụ bɨ ndịsịnɨ́ kpá ndólo wo Kɨ́résịto ní go ꞌdi?”

Zɨ́ye ị́nyịyé mbá úkulúgu ledre kɨ́dí, “Ídí phéphéónzo wo do mɨngbúngbu kágá.”

23Zɨ́ Piláto ndúꞌyú yée kɨ́dí, “Gɨ ro ꞌdi? Ledre bɨ luyú wo ní ꞌdi?”

Tɨ́ lá zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ga gére gbúrógbó tátá royé nda ꞌdáꞌdá kɨ́dí, “Ídí phéphéónzo wo do mɨngbúngbu kágá.”

24Sɨmɨ bɨ Piláto lurú ꞌyị e ayínɨ́ yị́ eyé go zíngi eyé, mbị́ éyị́ bɨ zɨ́ne méngị a ní ndaá ní, zɨ́a ꞌdíꞌbi iní lúgu sị́lị́ne kɨ́e do komoyé ore. Zɨ́a úku ledre kɨ́dí, “Mɨsiꞌdi umbu oꞌdo née ndaá do sị́lị́ma wá. Née yị́ ené ledre esé.”

25Zɨ́ ꞌyị e ị́nyịyé mbá úkulúgu ledre kɨ́dí, “Sáma a idí ndáꞌba dozé kɨ́ owụ́ ꞌbɨ ezé e.”

26Gɨ ore zɨ́a ꞌdíꞌbiógụ Barába gɨ sɨmɨ sị́gịnị. Zɨ́a ꞌdíꞌbiógụ Yésụ ócó wo, do ótoómo wo zɨ́ye ndéréye kɨ́e phéphé wo do mɨngbúngbu kágá.

Asikíri e folonɨ́ Yésụ

(Lúrú kpá Márɨko 15:16-21, Yiwáni 19:2,3)

27Zɨ́ asikíri ga bɨ ꞌbɨ gávana ní ꞌdíꞌbi Yésụ ndéré kɨ́e sɨmɨ mongụ́ bi eyé ꞌbɨ asikíri e zɨ́ye yóko royé mbá cigí a íri. 28Zɨ́ye íꞌdíógụ bongó ꞌbɨ Yésụ gɨ roa ꞌdáꞌba do ésị mongụ́ ngbángbá bongó eyé ꞌbɨ asikíri e roa, 29do kụ́ṛókụ́ kị́nị káa do komụ́ ésị a ro doa. Zɨ́ye íꞌbí ngbángbá do sị́lị́a káa zɨ́ ꞌbɨ ngére ní. Do ndị́sịyé útúye do ngụ́ṛụ́ sịndị́ye fólo wo kɨ́dí, “Ba, mongụ́ ngére ꞌbɨ Yụ́da e.” 30Zɨ́ye ndị́sịyé údru súrú roa, do ꞌdíꞌbi ngbángbá bɨ gɨ do sị́lị́a née ndị́sịyé ócó wo kɨ́e ro doa. 31Sɨmɨ bɨ folo asánɨ́ wo go ní, zɨ́ye íꞌdíógụ mongụ́ ngbángbá bongó bɨ gáa roa ní, zɨ́ye ésịlúgu bongó máa ꞌbɨ ené ní roa. Zɨ́ye ꞌdíꞌbi wo ndéréye kɨ́e phéphé wo do mɨngbúngbu kágá.

Yésụ do mɨngbúngbu kágá

(Lúrú kpá Márɨko 15:22-32, Lúka 23:27-43, Yiwáni 19:17-27)

32Sɨmɨ mɨndéréye, zɨ́ye ndíkíye kɨ́ ngíti oꞌdo do mɨsiꞌdi kɨ́ ịrịné Simúna ndịsị ógụ gɨ sɨmɨ gara bɨ kɨ́ ịrịné Kuréne ní. Zɨ́ye gága oꞌdo née ị́mbị́ mɨngbúngbu kágá ꞌbɨ Yésụ. 33Zɨ́ye ndéréógụyé do landa bɨ ndịsịnɨ́ ndólo a Gologóta bɨ ini ledre gɨ sɨmɨ a kɨ́dí, “Cóngó doꞌyị ní.” 34Sɨmɨ bɨ nderéogụnɨ́ do landa née íri ní, zɨ́ye íꞌbí leꞌyị́ kóṛó bɨ lefenɨ́ kágá sɨmɨ a ní zɨ́ Yésụ idí éwé a gɨ zɨ́ okó éyị́ mɨówo. Tɨ́ lá sɨmɨ bɨ ewéuzu ní, zɨ́a ási ené kɨ́ éwé a. 35Sɨmɨ bɨ phephénɨ́ wo go do mɨngbúngbu kágá ní, zɨ́ye ónzó gbégbé+ ífi báyi bongó ené e kɨ́e dongaráye. 36Zɨ́ asikíri ga gére née ndéré ndị́sịyé bi ndị́sị lúrúkása wo. 37Zɨ́ye ékéóto ledre bɨ ufunɨ́ wo gɨ roa ní gá doa ꞌdága kɨ́dí, BA YÉSỤ, MONGỤ́ NGÉRE ꞌBƗ YỤ́DA E. 38Phephénɨ́ kóo kpá ꞌyị ugu e gbre kéne sɨmɨ sịndị́ kadra máa née. Kémbị́ a do sị́lị́ Yésụ ꞌbɨ anú, ngíti a do ngelị. 39Zɨ́ ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ ndéré kacɨ́ mɨsiꞌdi gɨ ore ní ndị́sịyé úku sínyi ledre zɨ́ Yésụ, kpá kɨ́ ndị́sị lágá doyé, 40kɨ́ ndị́sị úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Úku yaá née nɨ ógụ ndụ́rụ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo zɨ́ne ụ́bụ́lúgu a sɨmɨ sị́lị́ ota, togụ́ áyí tɨ́ Owụ́ ꞌbɨ Lomo maꞌdíi yá, ídí mu yómo royị́, zɨ́yị ndítíógụyị́ gɨ do mɨngbúngbu kágá gɨrí bi yáa.”

41Zɨ́ manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e ní kɨ́ ꞌyị ꞌdódo lorụ e nda kɨ́ mɨngburoko Yụ́da e ndị́sịyé fólo wo kpá kenée. 42Zɨ́ye ndị́sịyé úku ledre kɨ́dí, “Nɨ ꞌyị yómo ꞌyị e, tɨ́ lá utúasá yómo roné wá gɨ zɨ́ ꞌdi? Nɨ kpá mongụ́ ngére ꞌbɨ Isɨréle e. Idí mu ndítíógụ gɨ do mɨngbúngbu kágá gɨrí, zɨ́ze ṇgúṇgu ledrea. 43Ndịsị úku ledre kɨ́dí, ‘Mááyí Owụ́ ꞌbɨ Lomo.’ Née nɨ ꞌyị bɨ ṇguṇgu ledre ꞌbɨ Lomo go ní. Lomo idí mu yómo wo cakaba togụ́ Lomo ili wo bú ní.” 44Kpá kenée, gba ꞌyị ugu ga bɨ phephénɨ́ yée kéye ní, zɨ́ye kpá ndị́sịyé ụ́ṛụ́ kese doa.

Ledre gɨ ro umbu Yésụ

(Lúrú kpá Márɨko 15:33-41, Lúka 23:44-49, Yiwáni 19:28-30)

45Nda gɨ ore née ní, nɨ ndéréógụ kɨ́ yana kadra ní, zɨ́ mụtụlụrụ útúne sɨmɨ gara ore mbụụ́ bi oṇgó wá zaá gị sɨmɨ sịndị́ kadra ota kɨ́ tagá. 46Sɨmɨ sịndị́ kadra ota (3) kɨ́ tagá née ní, zɨ́ Yésụ gbúrógbóne ꞌdága kɨ́dí, “Ilóyi, Ilóyi, Lị́ma sabákatani?” Ledre gɨ sɨmɨ a kɨ́dí, “Lomo amá, Lomo amá, ótoómo máa gɨ zɨ́ ꞌdi?”-

47Sɨmɨ bɨ ngíti géyị ꞌyị ga bɨ nɨyí mɨtóroyé ore uwúnɨ́ ledre ba ní, zɨ́ye úku ledre kɨ́dí, “Nɨ go ndólo Ilíya.”

48Zɨ́ ngíti ꞌyị gɨ dongará ꞌyị ga bɨ gáa ore ní geré ngásáne ꞌdíꞌbi katúu. Zɨ́a ónzó a bu sɨmɨ mɨndogó leꞌyị́ kóṛó do ésịóto a do kágá ndéré kɨ́e óto a tara Yésụ gɨ ro zɨ́a mbụ́lụ́ a. 49Zɨ́ ngíti géyị ꞌyị e úku ledre kɨ́dí, “Idízé ótoómo wo ngúcuné. Zɨ́ze aka lúrú a togụ́ Ilíya nɨ ógụ yómo wo yá.”

50Gɨ do kacɨ́ bɨ Yésụ gbúrógbó andá kpá roné kɨ́ kúrúne ꞌdága ní, zɨ́a ótoómo ꞌdówụ́ne.

51Sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ kóo née, zɨ́ mongụ́ mbílí bongó bɨ ingí ꞌdecịnɨ́ sɨmɨ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo kɨ́e ní, lófo ífi sɨmɨné gberé gbre kú gɨ ꞌdága gị bi. Zɨ́ do sogo káṇgá kị́zịné landa e kɨ́ ífi báyi sɨmɨyé. 52Zɨ́ bi ga bɨ zɨ́ ꞌyị ga bɨ kóo uyunɨ́ go ꞌdesị́ ní ndókoyé. Zɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Lomo go ní úrúye gɨ sɨmɨ umbu do ídíye trịdrị. 53Zɨ́ye ólụ́ógụyé gɨ sɨmɨ bi. Nda gɨ do kacɨ́ a bɨ Yésụ urú gɨ sɨmɨ umbu ní, zɨ́ ꞌyị ga gére née ndáꞌbalúgu royé sɨmɨ Yerụsaléma zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e lúrú yée cụ́ kɨ́ komoyé trịdrị.

54Sɨmɨ bɨ mongụ́ ꞌyị ꞌbɨ asikíri e kɨ́ asikíri ené ga bɨ ndịsịnɨ́ óndó Yésụ sɨmɨ bi bɨ otonɨ́ wo sɨmɨ a lurúnɨ́ kịꞌdị káṇgá kɨ́ ledre ga bɨ mengịnɨ́ royé mbá ní, zɨ́ ngịrị útúne sɨmɨyé kɨ́ngaya, zɨ́ye úku ledre kɨ́dí, “Maꞌdíi, nɨ yị́ ené tɨ́ Owụ́ ꞌbɨ Lomo.”

55Tụ́ꞌdụ́ kará ga bɨ ogụnɨ́ kɨ́ Yésụ gɨ sɨmɨ káṇgá bɨ Galiláya ndị́sịyé sáká wo kɨ́ éyị́ bɨ ili ní, nɨyí kóo mɨtóroyé ndị́sị lúrú kasa bi gɨ gbála. 56Dongará kará ga gére née kóo Maríya bɨ gɨ sɨmɨ gara bɨ kɨ́ ịrịné Magɨdála ní, Maríya bɨ mbágá Yakóbo e kɨ́ Yoséfa, nda kɨ́ mbágá Yakóbo e kɨ́ Yiwáni.

Otonɨ́ bi zɨ́ Yésụ

(Lúrú kpá Márɨko 15:42-47, Lúka 23:50-56, Yiwáni 19:38-42)

57Nɨ ndéréógụ kɨ́ tagá ní, zɨ́ ngíti oꞌdo kɨ́ ịrịné Yoséfa nɨ ꞌyị bɨ kɨ́ tụ́ꞌdụ́ éyị́ zɨ́ne ní ógụné gɨ sɨmɨ gara bɨ ndịsịnɨ́ ndólo a Aramatáyo ní. Nɨ ngúru ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ. 58Zɨ́a ndéréne ndúꞌyú Piláto idí ṇgúṇgu a zɨ́ne ꞌdíꞌbi umbu Yésụ ndéré óto a. Zɨ́ Piláto úku ledre do íꞌbí umbu Yésụ zɨ́a. 59Zɨ́ Yoséfa ꞌdíꞌbi umbu Yésụ yeme a sɨmɨ bɨlámá bɨkenyị́ mbílí bongó, 60ndéré kɨ́e óto a sɨmɨ mɨkánda bi ené bɨ iciomo gɨ roné sɨmɨ landa ní. Zɨ́a gbụ́ṛụ́gbụóto mongụ́ mɨsɨsɨlekpe tutú ngbụtụrụ́ tara bi maꞌdáa do ndéréókpóne. 61Maríya bɨ gɨ sɨmɨ Magɨdála nda kɨ́ ezené Maríya nɨyí kóo mɨndị́sịyé íri re kenée ndị́sị lúrú kása bi máa née.

Asikíri e ondónɨ́ bi bɨ zɨ́ Yésụ ní

62Kɨ́lóndó a née kóo Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro, zɨ́ manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e ní kɨ́ Farụsáyo e ị́nyịyé ndéréye zɨ́ Piláto. 63Zɨ́ye úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, ledre bɨ ꞌyị ṛanga ba uku sɨmɨ bɨ kóo nɨ aka trịdrị ní ngásáógụ go sɨmɨzé. Uku kóo ledre kɨ́dí, ‘Née nɨ úyu, gɨ do kacɨ́ sị́lị́ ota zɨ́ne úrúne.’ 64Idí kása asikíri e zɨ́ye ndéré ndị́sịyé sị́ bi íri óndó bi kɨ́ sị́lị́ ota (3) káa bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga nɨyí ógụ úgu umbua zɨ́ye úku a zɨ́ ꞌyị e kɨ́dí urú go gɨ sɨmɨ umbu. Ṛanga máa wo née nɨ nda áṇga zɨ́a sínyíne rómo gɨ do yée ga bɨ kóo ꞌdáꞌdá ní za mbá.”

65Zɨ́ Piláto úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “ꞌDíꞌbisé asikíri e mu zɨ́se ndérése óto yée ndị́sị óndó bi née zaá bɨlámáne káa zɨ́ bɨ ásé ówo kacɨ́ a ní.” 66Née ní zɨ́ yaꞌdá ga gére née ndéréye sị́ bi. Zɨ́ye kúṛúṛu ꞌdụ́tụ tara bi née kuṛí, do ꞌdíꞌbióto asikíri e íri ndị́sị óndó a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index