Search form

Matáyo 27:11

Yésụ do ngbanga kóꞌdụ́ Piláto

(Lúrú kpá Márɨko 15:2-5, Lúka 23:3-5, Yiwáni 18:33-38)

11Sɨmɨ bɨ ogụnɨ́ kɨ́ Yésụ kóꞌdụ́ Gávana Piláto ní, zɨ́a ndúꞌyú Yésụ kɨ́dí, “Áyí mongụ́ ngére ꞌbɨ Yụ́da e?”

Yésụ ya zɨ́a ní, “Ɨɨ, nɨ kpá tí káa zɨ́ bɨ úku née.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index