Search form

Matáyo 27:23

23Zɨ́ Piláto ndúꞌyú yée kɨ́dí, “Gɨ ro ꞌdi? Ledre bɨ luyú wo ní ꞌdi?”

Tɨ́ lá zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ga gére gbúrógbó tátá royé nda ꞌdáꞌdá kɨ́dí, “Ídí phéphéónzo wo do mɨngbúngbu kágá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index