Search form

Matáyo 27:29

29do kụ́ṛókụ́ kị́nị káa do komụ́ ésị a ro doa. Zɨ́ye íꞌbí ngbángbá do sị́lị́a káa zɨ́ ꞌbɨ ngére ní. Do ndị́sịyé útúye do ngụ́ṛụ́ sịndị́ye fólo wo kɨ́dí, “Ba, mongụ́ ngére ꞌbɨ Yụ́da e.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index