Search form

Matáyo 27:4

4Zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Málúyú ledre go zɨ́ma íꞌbí ngbángá ꞌyị bɨ ngárá luyú ledre wá ní.”

Zɨ́ ꞌyị ga gére née úkulúgu ledre zɨ́ Yụ́da kɨ́dí, “Née ndaá lolụ ledre ezé wá, née ledre eyị́.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index