Search form

Matáyo 28

Yésụ urú gɨ sɨmɨ umbu

(Lúrú kpá Márɨko 16:1-8, Lúka 24:1-12, Yiwáni 20:1-10)

1Akpa kɨ́ sị́ ndóndó sɨmɨ sị́lị́ gɨ do kacɨ́ Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro, zɨ́ Maríya Magɨdála kɨ́ ezené Maríya ị́nyịyé ndéréye sị́ bi.

2ꞌDiya káa ní, zɨ́ mongụ́ kịꞌdị káṇgá méngị roné, zɨ́ maláyika ꞌbɨ Ngére Lomo ógụné gɨ komo ere gbụ́ṛụ́gbụóyó tutú bɨ otonɨ́ ngbụtụrụ́ tara mbotụ bi bɨ zɨ́ Yésụ ní ꞌdáꞌba, do ndị́sịné gá do tutú née. 3Zɨ́ sɨmɨ komo maláyika née ndị́sị ṛíṛíne ganya ganya ganya káa zɨ́ mɨꞌbɨ́léꞌbe iní ní, zɨ́ bongó bɨ roa ní ídíne bɨkenyị́ne kpɨ́lélé. 4Zɨ́ asikíri ga bɨ otonɨ́ yée ndị́sị ꞌbáꞌbá bi née ní ní, zɨ́ royé úyuné za mbá mɨúyu gɨ zɨ́ ngịrị, zɨ́ye ídíye káa zɨ́ éyị́ bɨ uyunɨ́ go mɨúyu ní.

5Zɨ́ maláyika née úku ledre zɨ́ kará ga gére née kɨ́dí, “Ndásé esé éré ngịrị wá. Máówo bú kɨ́dí ndị́sịsé gámásóꞌdo umbu Yésụ bɨ phephéonzónɨ́ wo do mɨngbúngbu kágá ní. 6Ndaá ꞌbɨ ené lolụ ona wá, urú yị́ ené go káa zɨ́ bɨ kóo uku zɨ́se ní. Ógụsé mu lúrú bi kacɨ́ a kɨ́ꞌdí bɨ kóo otonɨ́ wo ní. 7Ndérésé mu ꞌdiꞌdiya úku a zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga kɨ́dí, ‘Urú yị́ ené gɨ sɨmɨ umbu go, ndéréókpó go zɨ́se ꞌdáꞌdá íri sɨmɨ káṇgá bɨ Galiláya ní. Ásé ndéré ndíki wo íri.’ Née ledre bɨ mááyí úku a zɨ́se ní.”

8Gɨ ore zɨ́ kará ga gére née gbúgbuógụyé gɨ sɨmɨ bi gɨrí abú kɨ́ ngịrị royé yá, mɨmbéꞌdeyé nɨ mɨꞌdúcuné kɨ́ mongụ́ rokinyi. Zɨ́ye ngásáye úku ledre née zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga. 9ꞌDiya káa ní zɨ́ Yésụ ndíkíye kɨ́ kará ga gére née. Zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Mandá zɨ́se.” Zɨ́ kará ga gére née ógụyé gbóo cigí a do útúye sị́ sịndị́a óto úndrua.

10Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ndásé éré ngịrị wá. Ndérésé mu úku a zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma e, zɨ́ye ndéréye sɨmɨ Galiláya, nɨyí ógụndíki máa íri.”

Asikíri ukunɨ́ maꞌdíi ledre gɨ ro mɨúrú Yésụ

11Sɨmɨ bɨ kará ga gére née nɨyí do mɨsiꞌdi mɨndéréye ní, zɨ́ asikíri ga bɨ otonɨ́ yée ndị́sị óndó bi bɨ zɨ́ Yésụ ní ị́nyịyé ndéréye sɨmɨ gara úku ledre ga bɨ mengịnɨ́ royé íri ní mbá zɨ́ manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e ní. 12Sɨmɨ bɨ manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e yóko royé kɨ́ ngíti géyị mɨngburoko ꞌyị eyé e yéme ledre bɨ yée nɨyí méngị a ní, zɨ́ye úgú komo asikíri ga gére née kɨ́ tụ́ꞌdụ́ késị́, 13zɨ́ye úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “ídísé úku a zɨ́ ꞌyị e kɨ́dí, ‘ꞌYị lódụ́ kacɨ́ga ogụnɨ́ kɨ́ ndụlụna zɨ́ye úgu umbua sɨmɨ bɨ ásé ꞌdúꞌdu ní.’ 14Togụ́ gávana nɨ úwú ledre née yá, azé ódro zɨ́a utúasá méngị sée bɨsinyíne wá.”

15Gɨ ore zɨ́ asikíri e ꞌdíꞌbi késị́ née, zɨ́ye méngị a tɨ́ káa zɨ́ bɨ ukunɨ́ zɨ́ye ní. Zɨ́ phanda ledre née áṇgané tɨ́ kadra née dongará Yụ́da e ore mbá.

Yésụ ꞌdodo roné zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e

(Lúrú kpá Márɨko 16:14-18, Lúka 24:36-49, Yiwáni 20:19-23, Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 1:6-8)

16Nda gɨ ore zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ga bɨ sokó doa kị́éꞌdo ní ị́nyịyé ndéréye sɨmɨ Galiláya do landa bɨ Yésụ uku ledre a zɨ́ye ní. 17Sɨmɨ bɨ ogụndikinɨ́ wo íri, zɨ́ye óto úndrua, tɨ́ lá ledre née utúasá ené kacɨ́ komo ngíti géyị ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga wá. 18Zɨ́ Yésụ nda go ógụné za gbóo cigíye zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Babá iꞌbí úndru ledre ga bɨ komo ere kɨ́ yée ga bɨ do sogo káṇgá ona ní go mbá zɨ́ma. 19Bɨ kenée ní, ídísé mu ndéré zɨ́ kúfú ꞌyị e za mbá, zɨ́se óyólóꞌbó yée káa do ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma e, zɨ́se bábátị́zị́ yée kɨ́ ịrị ꞌBụ, kɨ́ ịrị Owụ́, nda kɨ́ ꞌDówụ́ Lomo. 20Ídísé ꞌdódo ledre zɨ́ye idínɨ́ óto úndru ledre ga bɨ máúku yée zɨ́se ní mbá. Maꞌdíi mááyí ídí kése kacɨ́ kadra mbá zaá gị sɨmɨ bɨ mááyí ndáꞌbaógụ do sogo káṇgá ona ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index