Search form

Matáyo 28:11

Asikíri ukunɨ́ maꞌdíi ledre gɨ ro mɨúrú Yésụ

11Sɨmɨ bɨ kará ga gére née nɨyí do mɨsiꞌdi mɨndéréye ní, zɨ́ asikíri ga bɨ otonɨ́ yée ndị́sị óndó bi bɨ zɨ́ Yésụ ní ị́nyịyé ndéréye sɨmɨ gara úku ledre ga bɨ mengịnɨ́ royé íri ní mbá zɨ́ manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index