Search form

Matáyo 28:12

12Sɨmɨ bɨ manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e yóko royé kɨ́ ngíti géyị mɨngburoko ꞌyị eyé e yéme ledre bɨ yée nɨyí méngị a ní, zɨ́ye úgú komo asikíri ga gére née kɨ́ tụ́ꞌdụ́ késị́,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index