Search form

Matáyo 28:16

Yésụ ꞌdodo roné zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e

(Lúrú kpá Márɨko 16:14-18, Lúka 24:36-49, Yiwáni 20:19-23, Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 1:6-8)

16Nda gɨ ore zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ga bɨ sokó doa kị́éꞌdo ní ị́nyịyé ndéréye sɨmɨ Galiláya do landa bɨ Yésụ uku ledre a zɨ́ye ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index