Search form

Matáyo 28:19

19Bɨ kenée ní, ídísé mu ndéré zɨ́ kúfú ꞌyị e za mbá, zɨ́se óyólóꞌbó yée káa do ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma e, zɨ́se bábátị́zị́ yée kɨ́ ịrị ꞌBụ, kɨ́ ịrị Owụ́, nda kɨ́ ꞌDówụ́ Lomo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index