Search form

Matáyo 28:2

2ꞌDiya káa ní, zɨ́ mongụ́ kịꞌdị káṇgá méngị roné, zɨ́ maláyika ꞌbɨ Ngére Lomo ógụné gɨ komo ere gbụ́ṛụ́gbụóyó tutú bɨ otonɨ́ ngbụtụrụ́ tara mbotụ bi bɨ zɨ́ Yésụ ní ꞌdáꞌba, do ndị́sịné gá do tutú née.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index