Search form

Matáyo 28:7

7Ndérésé mu ꞌdiꞌdiya úku a zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga kɨ́dí, ‘Urú yị́ ené gɨ sɨmɨ umbu go, ndéréókpó go zɨ́se ꞌdáꞌdá íri sɨmɨ káṇgá bɨ Galiláya ní. Ásé ndéré ndíki wo íri.’ Née ledre bɨ mááyí úku a zɨ́se ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index