Search form

Matáyo 28:9

9ꞌDiya káa ní zɨ́ Yésụ ndíkíye kɨ́ kará ga gére née. Zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Mandá zɨ́se.” Zɨ́ kará ga gére née ógụyé gbóo cigí a do útúye sị́ sịndị́a óto úndrua.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index