Search form

Matáyo 3

Yiwáni uku kúrú Lomo zɨ́ ꞌyị e

(Lúrú kpá Márɨko 1:1-8, Lúka 3:1-18, Yiwáni 1:19-28)

1Sɨmɨ sịndị́ kadra máa bɨ kóo née ní, ngíti oꞌdo nɨ kóo bo kɨ́ ịrịné Yiwáni, nɨ ꞌyị Bábátị́zị́ ꞌyị e. Zɨ́a ndị́sịné úku ledre ꞌbɨ Lomo zɨ́ ꞌyị e sɨmɨ Yụdáya gbála sɨmɨ súwú 2kɨ́dí, “Ídísé mu óyólóꞌbó mɨmbéꞌdesé, gɨ zɨ́a sịndị́ kadra nɨ go gbóo gɨ ro zɨ́ Lomo bɨ komo ere ní ídíne Ngére esé.” 3Yiwáni nɨ oꞌdo bɨ kóo nébị Isáya uku ledre a kɨ́dí,

“ꞌYị nɨ karanée ndị́sị ótrụ́ ledre zɨ́ ꞌyị sɨmɨ súwú kɨ́dí,

yémeómosé mɨsiꞌdi mu nzíyiné zɨ́ Ngére,

ídísé ꞌdózo yéme mɨsiꞌdi zɨ́a ní.”-

4Yiwáni ésị kóo roné bongó bɨ uꞌyúnɨ́ gɨ sɨmɨ bị bangá bɨ Gémele ní, zɨ́a ódó roné káꞌdá bɨ yemenɨ́ gɨ sɨmɨ saná ní. Mongụ́ éyị́ mɨánu ené nɨ kóo mbíra kɨ́ tezị. 5Tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e ịnyịnɨ́ kóo gɨ sɨmɨ Yerụsaléma, kɨ́ yée ga bɨ gɨ sɨmɨ káṇgá bɨ Yụdáya ní, nda kpá kɨ́ ꞌyị máa yée ga bɨ gbóo gbóo kóꞌdụ́ ngbuṛu bɨ Yeredéne ore ní mbá ndéréye úwú ledre ꞌbɨ Lomo gɨ tara Yiwáni. 6Sɨmɨ bɨ ꞌyị ga gére née ukuogụnɨ́ lúyú ledre eyé e ní, zɨ́a bábátị́zị́ yée sɨmɨ ngbuṛu bɨ ndolonɨ́ Yeredéne ní.

7Sɨmɨ bɨ lurú tụ́ꞌdụ́ Farụsáyo e,+ kɨ́ Sadụkáyo e+ kɨ́ ógụyé kɨ́ꞌdí bɨ ndịsị íꞌbí babatị́za ní, zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Sée ga bɨ ásé bɨsinyíse káa zɨ́ kámá okó ní, ambí uku zɨ́se ne ya ídísé ngásáóyó rosé gɨ zɨ́ sɨmɨkesị́ ꞌbɨ Lomo bɨ nɨ ógụ dosé ní? 8Togụ́ kenée yá, ídísé méngị éyị́ bɨ nɨ ꞌdódo a kɨ́dí óyólóꞌbósé mɨméngị ledre esé go maꞌdíi ní. 9Éyị́ ndaá kpá lóndo sée zɨ́se sómụ́ ledre kɨ́dí Lomo nɨ ótoómo ledre zɨ́se gɨ zɨ́a bɨ ásé bulúndu Abarayáma ní wá. Máúku zɨ́se maꞌdíi tutú ga bɨ bi née, Lomo utúasá go óyólóꞌbó yée zɨ́ye ídíye káa do bulúndu Abarayáma. 10Lomo nɨ go nzíyiné gɨ ro lágáónzó kágá e bi. Maꞌdíi, kágá máa wo bɨ aná bɨlámáne wá ní, nɨ lágáónzó a do ụ́cụ a ku phoꞌdụ.

11“Mándị́sị bábátị́zị́ sée kɨ́ iní gɨ ro zɨ́se óyólóꞌbó sómụ́ ledre esé. Tɨ́ lá gɨ do kacɨ́ma ngíti mongụ́ ꞌyị nɨ ógụ, bɨ romo domá ní. Máútúásá gbawá íꞌdíógụ wará ené gɨ sịndị́a. Nɨ bábátị́zị́ ꞌbɨ ené sée kɨ́ rokoꞌbụ ꞌbɨ ꞌDówụ́ Lomo kɨ́ phoꞌdụ. 12Nɨ ꞌbɨ ené yị́ ené káa zɨ́ ꞌyị ócó komo kére ní. Nɨ léfeóto kére ené sɨmɨ bɨlámá éyị́, cící a née zɨ́a kótrụ a trị́e do óngbóóyó a ꞌdáꞌba.”

Yiwáni iꞌbí babatị́za zɨ́ Yésụ

(Lúrú kpá Márɨko 1:9-11, Lúka 3:21,22)

13Sɨmɨ ngíti sịndị́ kadra zɨ́ Yésụ ị́nyịné gɨ sɨmɨ káṇgá bɨ Galiláya ní ndéréne ngbuṛu bɨ Yeredéne ní gɨ ro zɨ́ Yiwáni bábátị́zị́ née. 14Zɨ́ Yiwáni úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Máíli ba zɨ́yị íꞌbí babatị́za zɨ́ma yị́ị, ógụ nda zɨ́ma ba lárá a káa be ꞌdi?”

15Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ Yiwáni kɨ́dí, “Ba go bɨlámá sịndị́ kadra gɨ ro zɨ́yị bábátị́zị́ máa, gɨ zɨ́a ilizé mbá ndị́sị méngị ledre ga bɨ Lomo ili yée ní.” Zɨ́ Yiwáni ṇgúṇgu a.

16Zɨ́ Yiwáni go bábátị́zị́ wo. Sɨmɨ bɨ olụ́ogụ gɨ sɨmɨ iní ní, geré zɨ́ ere líkpí roné. Zɨ́a lúrúndíki ꞌDówụ́ Lomo kɨ́ ógụné doné káa zɨ́ kị́ṛịkóꞌdo ní. 17Zɨ́ Lomo ódroné gɨ komo ere kɨ́dí, “Ba mbigí Owụ́ ꞌbɨ amá, ꞌbúa ofụ domá go, mááyí kɨ́ rokinyi gɨ zɨ́a.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index