Search form

Matáyo 3:1

Yiwáni uku kúrú Lomo zɨ́ ꞌyị e

(Lúrú kpá Márɨko 1:1-8, Lúka 3:1-18, Yiwáni 1:19-28)

1Sɨmɨ sịndị́ kadra máa bɨ kóo née ní, ngíti oꞌdo nɨ kóo bo kɨ́ ịrịné Yiwáni, nɨ ꞌyị Bábátị́zị́ ꞌyị e. Zɨ́a ndị́sịné úku ledre ꞌbɨ Lomo zɨ́ ꞌyị e sɨmɨ Yụdáya gbála sɨmɨ súwú

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index