Search form

Matáyo 3:11

11“Mándị́sị bábátị́zị́ sée kɨ́ iní gɨ ro zɨ́se óyólóꞌbó sómụ́ ledre esé. Tɨ́ lá gɨ do kacɨ́ma ngíti mongụ́ ꞌyị nɨ ógụ, bɨ romo domá ní. Máútúásá gbawá íꞌdíógụ wará ené gɨ sịndị́a. Nɨ bábátị́zị́ ꞌbɨ ené sée kɨ́ rokoꞌbụ ꞌbɨ ꞌDówụ́ Lomo kɨ́ phoꞌdụ.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index