Search form

Matáyo 3:13

Yiwáni iꞌbí babatị́za zɨ́ Yésụ

(Lúrú kpá Márɨko 1:9-11, Lúka 3:21,22)

13Sɨmɨ ngíti sịndị́ kadra zɨ́ Yésụ ị́nyịné gɨ sɨmɨ káṇgá bɨ Galiláya ní ndéréne ngbuṛu bɨ Yeredéne ní gɨ ro zɨ́ Yiwáni bábátị́zị́ née.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index