Search form

Matáyo 3:16

16Zɨ́ Yiwáni go bábátị́zị́ wo. Sɨmɨ bɨ olụ́ogụ gɨ sɨmɨ iní ní, geré zɨ́ ere líkpí roné. Zɨ́a lúrúndíki ꞌDówụ́ Lomo kɨ́ ógụné doné káa zɨ́ kị́ṛịkóꞌdo ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index