Search form

Matáyo 3:3

3Yiwáni nɨ oꞌdo bɨ kóo nébị Isáya uku ledre a kɨ́dí,

“ꞌYị nɨ karanée ndị́sị ótrụ́ ledre zɨ́ ꞌyị sɨmɨ súwú kɨ́dí,

yémeómosé mɨsiꞌdi mu nzíyiné zɨ́ Ngére,

ídísé ꞌdózo yéme mɨsiꞌdi zɨ́a ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index