Search form

Matáyo 3:5

5Tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e ịnyịnɨ́ kóo gɨ sɨmɨ Yerụsaléma, kɨ́ yée ga bɨ gɨ sɨmɨ káṇgá bɨ Yụdáya ní, nda kpá kɨ́ ꞌyị máa yée ga bɨ gbóo gbóo kóꞌdụ́ ngbuṛu bɨ Yeredéne ore ní mbá ndéréye úwú ledre ꞌbɨ Lomo gɨ tara Yiwáni.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index