Search form

Matáyo 4

Satána uzu Yésụ

(Lúrú kpá Márɨko 1:12,13, Lúka 4:1-13)

1Gɨ ore zɨ́ ꞌDówụ́ Lomo ꞌdíꞌbi Yésụ ndéré kɨ́e sɨmɨ súwú gbála gɨ ro zɨ́ ngére ꞌbɨ bɨcayi lomo e úzu wo.+ 2Zɨ́ Yésụ méngịné sɨmɨ súwú íri sị́lị́ cị́ gbre (40) anu éyị́+ mbá wá. Zɨ́ ꞌbú nda go méngị wo kɨ́ngaya. 3Zɨ́ Satána ógụné úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Togụ́ áyí tɨ́ mbigí Owụ́ ꞌbɨ Lomo yá, ídí úku ledre zɨ́ owụ́ tutú ga bɨ bi ba idínɨ́ óyólóꞌbó royé káa do ambata gɨ ro zɨ́yị ánu a gɨ zɨ́ ꞌbú.”

4Zɨ́ Yésụ ị́nyịné úkulúgu ledre zɨ́ Satána kɨ́dí, “Nɨ mɨékéne sɨmɨ mɨéké kúrú Lomo kɨ́dí, ‘ꞌYịmaꞌdí utúasá ídí trịdrị lá dụụ́ gɨ zɨ́ éyị́ mɨánu wá. Kúrú Lomo nɨ óto ꞌyị e ne zɨ́ye ídíye trịdrị.’ ”-

5Gɨ do kacɨ́ ledre née, zɨ́ ngére ꞌbɨ bɨcayi lomo e ꞌdíꞌbi Yésụ ndéré ékị́ kɨ́e do mongụ́ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo sɨmɨ Yerụsaléma+ bɨ oꞌbónɨ́ ngbángbáne ꞌdága ní do úku ledre zɨ́a kɨ́dí, 6“Togụ́ áyí tɨ́ Owụ́ ꞌbɨ Lomo yá, ídí mu léꞌbéútú bi ꞌdáa. Gɨ zɨ́a nɨ mɨékéne sɨmɨ mɨéké kúrú Lomo kɨ́dí,

“ ‘Lomo nɨ kása maláyika ené e

zɨ́ye sáká yị́ị,

káa bɨ áyí útú útru sịndị́yị ro tutú e ke.’-  ”

7Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ Satána kɨ́dí, “Nɨ mɨékéne kɨ́dí, ‘Ndá úzu Ngére Lomo eyị́ wá.’-  ”

8Zɨ́ ngére ꞌbɨ bɨcayi lomo e kpá ꞌdiꞌbi wo ndéré ékị́ kɨ́e do mongụ́ ngbángbá landa ꞌdága, zɨ́a ꞌdódo káṇgá e kɨ́ manda eyé e kɨ́ rokoꞌbụ ga bɨ zɨ́ye ní mbá zɨ́ Yésụ. 9Zɨ́a úku ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Togụ́ útú cakaba bi zɨ́yị óto úndrumá yá, éyị́ ga bɨ za mbá máꞌdódo yée zɨ́yị née, mááyí íꞌbí yée zɨ́yị.”

10Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ Satána+ kɨ́dí, “Ídí ị́nyị gɨ cigíma íri, nɨ mɨékéne kɨ́dí, ídí óto úndru Ngére Lomo eyị́ zɨ́yị ndị́sịyị́ méngị dụụ́ ledre ené.”-

11Gɨ do kacɨ́ ledre née ní, zɨ́ ngére ꞌbɨ bɨcayi lomo e ndéréóyó roné, zɨ́ maláyika e nda ógụyé sáká wo.

Dosị́ moko ꞌbɨ Yésụ

(Lúrú kpá Márɨko 1:14,15, Lúka 4:14,15)

12Kacɨ́ ledre née luꞌbú wá, do ónzó Yiwáni ꞌyị Bábátị́zị́ ꞌyị e sɨmɨ sị́gịnị. Sɨmɨ bɨ Yésụ uwú kɨ́dí onzónɨ́ Yiwáni go sɨmɨ sị́gịnị ní, zɨ́a ị́nyịné ndáꞌbalúgu roné sɨmɨ káṇgá bɨ Galiláya ní. 13Ndịsị ené kóo sɨmɨ Nazeréta ore wá, okpó geré mɨókpó sɨmɨ gara bɨ Kapáranawúma ní. Gara máa née nɨ kóo do gbúṛóngó mɨkavu Galiláya mɨꞌdí sɨmɨ káṇgá ꞌbɨ kúfú ꞌyị ga bɨ Zebụlụ́na kɨ́ Nafatáli ní. 14Ledre née utúasá go kpịnị kɨ́ ledre bɨ nébị Isáya uku ní kɨ́dí, 15“ꞌYị ga bɨ Zebụlụ́na e kɨ́ Nafatáli e ní, ndịsịnɨ́ ndị́sị gbóo kóꞌdụ́ mɨkavu Galiláya, née Yụ́da e. ꞌYị ga bɨ ndịsịnɨ́ sága Yeredéne gɨ ꞌdí keṛị́ nda kɨ́ yée ga bɨ sɨmɨ Galiláya ní, nɨyí ꞌyị ga bɨ ngárá ndanɨ́ Yụ́da e wá ní. 16ꞌYị ga bɨ ndịsịnɨ́ kóo ndị́sị sɨmɨ mɨtụlụrụ ní, mongụ́ bimɨóṇgó ogụ go zɨ́ye. Yée máa ga bɨ kóo ndịsịnɨ́ ꞌbɨ eyé do bi bɨ umbu ndịsị íꞌbí ꞌdoꞌdó ro ꞌyị e sɨmɨ a ní, bimɨóṇgó oṇgó go zɨ́ye.”-

17Gɨ sɨmɨ sịndị́ kadra máa bɨ kóo née ní, zɨ́ Yésụ tónóne úku ledre ꞌbɨ Lomo zɨ́ ꞌyị e kɨ́dí, “Ídísé óyólóꞌbó mɨmbéꞌdesé zɨ́se ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Lomo. Gɨ zɨ́a sịndị́ kadra nɨ go gbóo gɨ ro zɨ́a ídíne káa do Ngére esé.”

Yésụ ndolo mɨzefị ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e

(Lúrú kpá Márɨko 1:16-20, Lúka 5:1-11)

18Kadra kị́éꞌdo, Yésụ nɨ go ndị́sị ndéré do gbúṛóngó mɨkavu Galiláya, zɨ́a lúrúndíki Simúna Pétero kɨ́ lúnduné Andiríya. Nɨyí go ndị́sị ónzó mbírá kénzé eyé sɨmɨ iní. 19Zɨ́a ndólo yée kɨ́dí, “Ógụsé mu ndị́sị lódụ́ kacɨ́ma, gɨ ro zɨ́ma óto sée káa do ꞌyị ꞌdíꞌbiógụ ꞌyị e zɨ́ma.” 20Sɨmɨ bɨ uwúnɨ́ ledre née kenée ní, geré zɨ́ye ótoómo mbírá eyé ore zɨ́ye ógụ útúye do kacɨ́ Yésụ.

21Zɨ́ye ókpóye gɨ ore ꞌdáꞌdá, zɨ́a ndíki Zebedị́ya kɨ́ wotị́ne e gbre, Yakóbo kɨ́ lúnduné Yiwáni. Nɨyí sɨmɨ kuṛúngba ndị́sị yéme komo mbírá eyé. Zɨ́ Yésụ ndólo phɨṛangá ga gére née gbrengárá kɨ́ lúnduné. 22Geré zɨ́ye ótoómo mbírá eyé kɨ́ ꞌbụyé ore, do útúye do kacɨ́ Yésụ.

Yésụ yomo ꞌyị ndíyá e

(Lúrú kpá Lúka 6:17-19)

23Zɨ́ Yésụ gámáne sɨmɨ Galiláya mbá. Togụ́ ogụ ndiki ꞌyị e go sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro e,+ nɨyí ndị́sị íni ini zɨ́ Lomo yá, zɨ́a ꞌdódo ledre ꞌbɨ Lomo zɨ́ye ore. Zɨ́a kpá úku bɨlámá ledre bɨ yeme gɨ ro ꞌyịmaꞌdí e ní zɨ́ye. ꞌYị ga bɨ nɨyí kɨ́ ṛị́kị́ ndíyá e royé ore ní, zɨ́a kpá yómo yée gɨ sɨmɨ a. 24Zɨ́ phanda ledre bɨ Yésụ ndịsị méngị a née áṇgané sɨmɨ ị́rịgbére bɨ Sụ́rịya ní mbá. Zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e ndị́sị ógụyé kɨ́ ṛị́kị́ ndíyá eyé e zɨ́ Yésụ ndị́sịné ꞌdíꞌbióyó a gɨ royé. ꞌYị máa yée ga bɨ nɨyí kɨ́ dokéké sɨmɨyé, kɨ́ yée ga bɨ sɨmɨ doyé sinyí go mɨsínyí ní, nda kɨ́ yée ga bɨ kɨ́ umbu sịndị́ye ní, zɨ́a yómo yée mbá. 25Sɨmɨ sịndị́ kadra máa bɨ kóo née ní, zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e ndị́sị ógụyé zɨ́ Yésụ. ꞌYị ga bɨ gɨ sɨmɨ Galiláya, kɨ́ yée ga bɨ gɨ sɨmɨ gara bɨ Dikapolị́sị, kɨ́ Yerụsaléma, kɨ́ káṇgá bɨ Yụdáya, nda kɨ́ yée ga bɨ gɨ sága ngbuṛu Yeredéne ní mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index