Search form

Matáyo 4:12

Dosị́ moko ꞌbɨ Yésụ

(Lúrú kpá Márɨko 1:14,15, Lúka 4:14,15)

12Kacɨ́ ledre née luꞌbú wá, do ónzó Yiwáni ꞌyị Bábátị́zị́ ꞌyị e sɨmɨ sị́gịnị. Sɨmɨ bɨ Yésụ uwú kɨ́dí onzónɨ́ Yiwáni go sɨmɨ sị́gịnị ní, zɨ́a ị́nyịné ndáꞌbalúgu roné sɨmɨ káṇgá bɨ Galiláya ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index