Search form

Matáyo 4:13

13Ndịsị ené kóo sɨmɨ Nazeréta ore wá, okpó geré mɨókpó sɨmɨ gara bɨ Kapáranawúma ní. Gara máa née nɨ kóo do gbúṛóngó mɨkavu Galiláya mɨꞌdí sɨmɨ káṇgá ꞌbɨ kúfú ꞌyị ga bɨ Zebụlụ́na kɨ́ Nafatáli ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index