Search form

Matáyo 4:21

21Zɨ́ye ókpóye gɨ ore ꞌdáꞌdá, zɨ́a ndíki Zebedị́ya kɨ́ wotị́ne e gbre, Yakóbo kɨ́ lúnduné Yiwáni. Nɨyí sɨmɨ kuṛúngba ndị́sị yéme komo mbírá eyé. Zɨ́ Yésụ ndólo phɨṛangá ga gére née gbrengárá kɨ́ lúnduné.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index