Search form

Matáyo 4:24

24Zɨ́ phanda ledre bɨ Yésụ ndịsị méngị a née áṇgané sɨmɨ ị́rịgbére bɨ Sụ́rịya ní mbá. Zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e ndị́sị ógụyé kɨ́ ṛị́kị́ ndíyá eyé e zɨ́ Yésụ ndị́sịné ꞌdíꞌbióyó a gɨ royé. ꞌYị máa yée ga bɨ nɨyí kɨ́ dokéké sɨmɨyé, kɨ́ yée ga bɨ sɨmɨ doyé sinyí go mɨsínyí ní, nda kɨ́ yée ga bɨ kɨ́ umbu sịndị́ye ní, zɨ́a yómo yée mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index