Search form

Matáyo 4:9

9Zɨ́a úku ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Togụ́ útú cakaba bi zɨ́yị óto úndrumá yá, éyị́ ga bɨ za mbá máꞌdódo yée zɨ́yị née, mááyí íꞌbí yée zɨ́yị.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index