Search form

Matáyo 6

Íꞌbí éyị́ zɨ́ ꞌyị lerị́ e

1“Ndásé ꞌdódo méngị ledre ga bɨ Lomo ili yée ní gɨ ro zɨ́ ꞌyị e lúrú a wá, káa bɨ ásé zángá tákpásị́lị́ gɨ zɨ́ ꞌBụsé Lomo.

2“ꞌYị ga bɨ ndịsịnɨ́ lóndo royé kɨ́dí yée nɨyí mbigí ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ Lomo ní, ndịsịnɨ́ méngị kéyị kenée ye. Sɨmɨ bɨ nɨyí go sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro e togụ́ mbú do mɨsiꞌdi kɨ́ꞌdí bɨ ꞌyị e nɨyí ore tụ́ꞌdụ́ ní, ndịsịnɨ́ méngị kéyị kenée gɨ ro zɨ́ ꞌyị e ndị́sị mbófo yée. Máúku zɨ́se, odụ tákpásị́lị́ eyé goó dụụ́ wo bɨ ꞌyị ga gére née iꞌbínɨ́ zɨ́ye née. 3Togụ́ íꞌbí éyị́ go zɨ́ ꞌyị yá, ndá ócó tarayị́ kɨ́e zɨ́ ꞌyị e ówo a mbá wá. 4ꞌBụyị́ bɨ komo ere ꞌyị ówo mɨótoécị ledre ꞌbɨ ꞌyị e ní, idí ówo a lá dụụ́ ne gɨ ro zɨ́a íꞌbí tákpásị́lị́ zɨ́yị.”

Ledre gɨ ro ini zɨ́ Lomo

(Lúrú kpá Lúka 11:2-4)

5“Mááyí kpá úku a zɨ́se, ndásé ídí káa zɨ́ ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ lóndo royé togụ́ nɨyí go sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro e togụ́ mbú dogboṛụ mɨsiꞌdi kɨ́ꞌdí bɨ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e nɨyí ore ní, zɨ́ye ndị́sị ị́nyịógụyé ndị́sị íni ini zɨ́ Lomo kɨ́ sómụ́ ledre bɨ gɨ ro zɨ́ ꞌyị e ówo yée kɨ́dí yée nɨyí mbigí ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ Lomo ní, ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ méngị kéyị kenée ní, ꞌdiꞌbinɨ́ tákpásị́lị́ eyé go gɨ zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e, ndaá gɨ zɨ́ Lomo wá. 6Togụ́ íli íni ini yá, ídí ólụ́ ꞌdị́cị́, zɨ́yị ꞌdụ́tụ mbotụ kacɨ́yị, zɨ́yị íni ini zɨ́ ꞌBụyị́ bɨ komo ere ní ndoo sɨmɨ ugu roné. Nɨ ꞌyị bɨ owo ledre ga bɨ do mɨmbéꞌde ꞌyị e ní mbá bú, nɨ íꞌbí tákpásị́lị́ zɨ́yị ne. 7Togụ́ áyí go íni ini maꞌdáa yá, ndá ndị́sị lála tụ́ꞌdụ́ ledre e ngbángáne káa zɨ́ ꞌyị ga bɨ owonɨ́ aka Lomo wá ní wá. Somụ́nɨ́ ꞌbɨ eyé kɨ́dí Lomo nɨ úwú ini eyé gɨ zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ledre ga bɨ yée nɨyí úku a ní. 8Ndá ídí káa zɨ́ye wá. Gɨ zɨ́a éyị́ ga bɨ íli yée ní, ꞌBụyị́ owo mbá bú ꞌdáꞌdá gɨ zɨ́yị kɨ́ ndúꞌyú wo.

9“Ini esé idí ídí káa,

“ ‘ꞌBụzé komo ere,

ꞌyị e za mbá idínɨ́ óto úndruyị́,

10idínɨ́ ówo yị́ị káa do Ngére eyé,

idínɨ́ méngị ledre eyị́

do sogo káṇgá ona káa zɨ́ bɨ komo ere ꞌdága íri ní.

11Ídí íꞌbí éyị́ mɨánu ezé ꞌbɨ karaba zɨ́ze.

12Ídí ótoómo lúyú ledre ezé zɨ́ze

káa zɨ́ bɨ ndịsịzé ótoómo a zɨ́ yée ga bɨ ndịsịnɨ́ lúyú rozé ní.

13Ndá úzu zée kɨ́ngaya wá,

ídí yómo zée gɨ zɨ́ Satána.’

14“Togụ́ ótoómosé ledre go zɨ́ ꞌyị ga bɨ mengịnɨ́ sée bɨsinyíne ní, ꞌBụsé bɨ komo ere ní, nɨ kpá ótoómo ledre zɨ́se. 15Togụ́ ótoómosé ledre zɨ́ ꞌyị ga bɨ luyúnɨ́ ledre rosé ní wá, ꞌBụsé bɨ komo ere ní, ótoómo ené kpá lúyú ledre esé wá.”

Ledre gɨ ro órụ́ taraꞌyị

16“Sɨmɨ bɨ ásé go órụ́ tarasé ní, ndásé óto rosé zɨ́ do komosé ídíne bɨsinyíne káa zɨ́ ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ lóndo royé gɨ ro do ówo a mbá kɨ́dí ásé go órụ́ tarasé ní wá. ꞌYị ga bɨ owonɨ́ Lomo wá ní, ndịsịnɨ́ méngị kéyị kenée ye. Máúku zɨ́se, yée máa ga gére née ndikinɨ́ tákpásị́lị́ eyé goó gɨ zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e ndaá gɨ zɨ́ Lomo wá. 17Abú ásé ndị́sị órụ́ tarasé yá, sɨmɨ komosé kɨ́ rosé mbá idí ídí bɨlámáne káa zɨ́ bɨ lengbe ní. 18ꞌYịmaꞌdí e ndanɨ́ ówo a bɨ ya ásé go órụ́ tarasé ní wá, ꞌBụsé bɨ komo ere bɨ ndịsị ówo ledre gɨ do mɨmbéꞌde ꞌyị ní, idí ówo a lá dụụ́ ne gɨ ro zɨ́a íꞌbí tákpásị́lị́ zɨ́se.”

Ídísé óto komosé gɨ ro éyị́ ga bɨ komo ere ní

(Lúrú kpá Lúka 12:33,34)

19“Ndásé ꞌdóꞌdụ́yóko éyị́ e zɨ́se do sogo káṇgá ona wá, gɨ zɨ́a ngánza nɨ ánu ngíti géyị, zɨ́ kụndụ́ óꞌbó ngíti géyị, zɨ́ ꞌyị ugu e úgu ngíti géyị, zɨ́ éyị́ ga gére née sínyí eyé mbá. 20Bɨlámá a ídísé óto komosé gɨ ro éyị́ ga bɨ komo ere ní. Gɨ zɨ́a ngánza kɨ́ kụndụ́ kɨ́ ꞌyị ugu e ndanɨ́ eyé íri gɨ ro sínyiónzó éyị́ ga gére née wá. 21Kacɨ́ kadra mbá, mɨmbéꞌdesé idí ídí gɨ ro éyị́ ga bɨ komo ere ní.

22“Komosé nɨ káa zɨ́ mɨụ́ndụ phoꞌdụ ní, togụ́ ụndụnɨ́ phoꞌdụ bɨlámáne yá, ásé lúrú bi kacɨ́ a drá mɨtụlụrụ ndaá. 23Togụ́ komosé lurú bi bɨlámáne wá, ásé ndị́sị fú lá sɨmɨ mɨtụlụrụ. Kpá kenée togụ́ bimɨóṇgó ꞌbɨ Lomo ndaá sɨmɨsé wá, mɨtụlụrụ bɨ ásé ídí sɨmɨ a ní nɨ nda rómo mɨrómo.

24“ꞌYị kị́éꞌdo útúásá ídí káa do ꞌyị ꞌbɨ ngére e gbre wá. Nɨ óto ꞌbú wo bɨ kị́éꞌdo ní, zɨ́a sógó ngíti a mɨsógó. Togụ́ kenée wá, nɨ óto úndru ngíti a rómo do eze a. Ndá óto komoyị́ ro Lomo kpá ro éyị́ ga bɨ ꞌbɨ sága ba wá.

25“Ndásé ndị́sị sómụ́ ledresé kɨ́ngaya kɨ́ rosé, ledre gɨ ro éyị́ mɨánu, iní mɨéwé, nda kɨ́ bongó e gɨ ro ésị yée wá. Ndaá ꞌbɨ ené bɨ ledre trịdrịsé nɨ zɨ́ Lomo owóowó rómo do éyị́ mɨánu ní wá, ndaá ꞌbɨ ené bɨ ledre kụṛụꞌbụsé nɨ zɨ́ Lomo owóowó rómo do bongó ní wá? 26Lúrúsé aka lá dụụ́ solụ́ e, yáká eyé ndaá, gbagba eyé ndaá kpá wá, ꞌBụzé bɨ komo ere ní ndịsị lúrú bi kacɨ́ye. Sée kɨ́ solụ́ e, ambí romonɨ́ do lafúye ní ye, ndaá sée wá? 27Sómụ́ ledre bɨ ndịsịzé sómụ́ a gɨ rozé kɨ́ rozé ní, utúasá ené óto zée zɨ́ze lúꞌbúze do sogo káṇgá ba wá.

28“Éyị́ bɨ ndị́sịsé sómụ́ sɨmɨsé gɨ ro bongó gɨ roa ní ꞌdi? Lúrúsé aka gba mɨsụ́rụ́ kágá ga bɨ ngárá mengịnɨ́ moko wá ní, Lomo ndịsị kpá fú óto lámá royé. 29Abú kpá za cụ́ Solomóna mongụ́ ngére bɨ kóo ꞌbɨ Isɨréle e ní, kɨ́ tụ́ꞌdụ́ bɨlámá bongó ga bɨ kóo zɨ́ne ní mbá, lámá bɨ kóo roa ní, romo ené do lámá bɨ ro mɨsụ́rụ́ kágá e ní wá. 30Togụ́ bɨ Lomo oto lámá bú ro éyị́ ga bɨ káa zɨ́ súwú e, karaba nɨyí ídí bɨlámáye kɨ́lóndó gagánɨ́ go zɨ́ye áṛáónzó royé ní, ala nda sée ga bɨ kɨ́ ledresé zɨ́a owóowó ní? Éyị́ bɨ ṇgúṇgusé ledre ꞌbɨ Lomo kɨ́ rokoꞌbụné gɨ zɨ́a wá ní ꞌdi?

31“Ndásé ndị́sị sómụ́ ledre bɨ kɨ́dí, azé ánu karaba ꞌdíya, azé ndíki iní éwé a ꞌdáya, azé ndíki bongó ésị a ꞌdáya ní wá? 32ꞌYị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Lomo wá ní ndịsịnɨ́ sómụ́ ledre kenée ye. ꞌBụsé bɨ komo ere ní, owo yị́ ené éyị́ ga bɨ ílisé yée ní mbá bú. 33Mɨzefị ledre, ídísé óto Lomo kɨ́ ledrené owóowó, zɨ́se ndị́sịsé méngị ledre ga bɨ Lomo ili yée ní. Éyị́ ga bɨ za mbá ílisé yée ní, nɨ íꞌbí yée zɨ́se.

34“Ndásé ndị́sị sómụ́ ledre ga bɨ ꞌbɨ kɨ́lóndó ní wá, kɨ́lóndó owo ledre ga bɨ gɨ roné ní ne. Ídísé óto komosé dụụ́ gɨ ro ledre ga bɨ ꞌbɨ karaba ní ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index