Search form

Matáyo 6:18

18ꞌYịmaꞌdí e ndanɨ́ ówo a bɨ ya ásé go órụ́ tarasé ní wá, ꞌBụsé bɨ komo ere bɨ ndịsị ówo ledre gɨ do mɨmbéꞌde ꞌyị ní, idí ówo a lá dụụ́ ne gɨ ro zɨ́a íꞌbí tákpásị́lị́ zɨ́se.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index