Search form

Matáyo 6:23

23Togụ́ komosé lurú bi bɨlámáne wá, ásé ndị́sị fú lá sɨmɨ mɨtụlụrụ. Kpá kenée togụ́ bimɨóṇgó ꞌbɨ Lomo ndaá sɨmɨsé wá, mɨtụlụrụ bɨ ásé ídí sɨmɨ a ní nɨ nda rómo mɨrómo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index