Search form

Matáyo 6:24

24“ꞌYị kị́éꞌdo útúásá ídí káa do ꞌyị ꞌbɨ ngére e gbre wá. Nɨ óto ꞌbú wo bɨ kị́éꞌdo ní, zɨ́a sógó ngíti a mɨsógó. Togụ́ kenée wá, nɨ óto úndru ngíti a rómo do eze a. Ndá óto komoyị́ ro Lomo kpá ro éyị́ ga bɨ ꞌbɨ sága ba wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index