Search form

Matáyo 6:30

30Togụ́ bɨ Lomo oto lámá bú ro éyị́ ga bɨ káa zɨ́ súwú e, karaba nɨyí ídí bɨlámáye kɨ́lóndó gagánɨ́ go zɨ́ye áṛáónzó royé ní, ala nda sée ga bɨ kɨ́ ledresé zɨ́a owóowó ní? Éyị́ bɨ ṇgúṇgusé ledre ꞌbɨ Lomo kɨ́ rokoꞌbụné gɨ zɨ́a wá ní ꞌdi?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index