Search form

Matáyo 6:32

32ꞌYị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Lomo wá ní ndịsịnɨ́ sómụ́ ledre kenée ye. ꞌBụsé bɨ komo ere ní, owo yị́ ené éyị́ ga bɨ ílisé yée ní mbá bú.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index