Search form

Matáyo 6:4

4ꞌBụyị́ bɨ komo ere ꞌyị ówo mɨótoécị ledre ꞌbɨ ꞌyị e ní, idí ówo a lá dụụ́ ne gɨ ro zɨ́a íꞌbí tákpásị́lị́ zɨ́yị.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index