Search form

Matáyo 6:5

Ledre gɨ ro ini zɨ́ Lomo

(Lúrú kpá Lúka 11:2-4)

5“Mááyí kpá úku a zɨ́se, ndásé ídí káa zɨ́ ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ lóndo royé togụ́ nɨyí go sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro e togụ́ mbú dogboṛụ mɨsiꞌdi kɨ́ꞌdí bɨ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e nɨyí ore ní, zɨ́ye ndị́sị ị́nyịógụyé ndị́sị íni ini zɨ́ Lomo kɨ́ sómụ́ ledre bɨ gɨ ro zɨ́ ꞌyị e ówo yée kɨ́dí yée nɨyí mbigí ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ Lomo ní, ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ méngị kéyị kenée ní, ꞌdiꞌbinɨ́ tákpásị́lị́ eyé go gɨ zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e, ndaá gɨ zɨ́ Lomo wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index