Search form

Matáyo 6:6

6Togụ́ íli íni ini yá, ídí ólụ́ ꞌdị́cị́, zɨ́yị ꞌdụ́tụ mbotụ kacɨ́yị, zɨ́yị íni ini zɨ́ ꞌBụyị́ bɨ komo ere ní ndoo sɨmɨ ugu roné. Nɨ ꞌyị bɨ owo ledre ga bɨ do mɨmbéꞌde ꞌyị e ní mbá bú, nɨ íꞌbí tákpásị́lị́ zɨ́yị ne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index