Search form

Matáyo 6:7

7Togụ́ áyí go íni ini maꞌdáa yá, ndá ndị́sị lála tụ́ꞌdụ́ ledre e ngbángáne káa zɨ́ ꞌyị ga bɨ owonɨ́ aka Lomo wá ní wá. Somụ́nɨ́ ꞌbɨ eyé kɨ́dí Lomo nɨ úwú ini eyé gɨ zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ledre ga bɨ yée nɨyí úku a ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index