Search form

Matáyo 7

Ndá ꞌdécị ngbanga lafúyị e wá

(Lúrú kpá Lúka 6:37,38,41,42)

1“Ndá ꞌdécị ngbanga lafúyị e wá, káa bɨ Lomo nɨ kpá ꞌdécị ngbangayị́ ke. 2Gɨ zɨ́a mɨsiꞌdi bɨ ndị́sị ꞌdíꞌbi a ꞌdécị ngbanga lafúyị e doa née ní, Lomo nɨ ꞌdíꞌbi kpá wo ꞌdécị ngbangayị́ doa. Éyị́ bɨ méngị kɨ́ye ní, nɨ méngị kpá wo kɨ́yị.

3“Éyị́ bɨ ndị́sịsé úku ledre owụ́ lúyú ledre ꞌbɨ lafúse e bɨ cúkuꞌdée ní kɨ́ rokoꞌbụné rómo do ꞌbɨ esé mɨngburoko lúyú ledre e gɨ zɨ́a ní ꞌdi? 4Áyí úku ledre zɨ́ ezeyị́ yaá née idí ꞌdíꞌbióyó owụ́ cící éyị́ gɨ komoa lárá a káa be ꞌdi? Sɨmɨ bɨ útúásá eyị́ lúrúndíki mongụ́ kụṛụꞌbụ éyị́ bɨ komoyị́ ní kɨ́ royị́ wá ní. 5Sée ꞌyị ga bɨ ndị́sịsé lóndo rosé gɨ ro zɨ́ ꞌyị e ówo sée ní, ídísé ꞌdíꞌbióyó mongụ́ kụṛụꞌbụ éyị́ bɨ komosé ní kí, gɨ ro zɨ́ komosé ídíne drá, ásé nda fú ꞌdíꞌbióyó owụ́ cící éyị́ gɨ komo lafúse.”

6Zɨ́ Yésụ kpá úku ngíti ledre kɨ́dí, “Ndá íꞌbí éyị́ bɨ ꞌbɨ Lomo ní zɨ́ ị́sị wá. Éyị́ bɨ nɨ mɨṛíṛíne bɨlámáne káa zɨ́ dábu ní, ndá ụ́cụóto a kóꞌdụ́ mụkụ́ṛụ́ e bi wá, nɨyí ndị́sị ꞌdítí sínyi a. Zɨ́ye ndáꞌbayé náná báyi sɨmɨyị́ nzéré nzéré.

Éyị́ bɨ íli ní, Lomo nɨ íꞌbí a zɨ́yị

(Lúrú kpá Lúka 11:9-13)

7“Éyị́ bɨ íli ní, ídí ómbo a Lomo nɨ íꞌbí a zɨ́yị. Éyị́ bɨ ndaá zɨ́yị wá ní, ídí gámásóꞌdo a áyí ndíki a. Ídí kóko mbotụ, Lomo nɨ líkpí a zɨ́yị. 8ꞌYị bɨ ndịsị ómbo éyị́ ní, nɨyí íꞌbí a zɨ́a. ꞌYị bɨ ndịsị gámásóꞌdo éyị́ ní, nɨ ndíki a. ꞌYị bɨ ndịsị kóko mbotụ ní, nɨyí líkpí a zɨ́a.

9“Ambí nɨ dongaráse ore ne togụ́ owụ́ ꞌbɨ ené ombo ambata yá zɨ́a ꞌdíꞌbi tutú íꞌbí a zɨ́a ní? 10Togụ́ ombo kénzé yá, zɨ́a ꞌdíꞌbi kámá íꞌbí a zɨ́a ní? 11Tɨ́ bɨ ásé ꞌyị lúyú ledre e ní, ówosé kacɨ́ íꞌbí bɨlámá éyị́ e bú zɨ́ owụ́ ꞌbɨ esé e. Bɨ kenée ní, ꞌBụsé bɨ komo ere ní, nɨ nzíyiné gɨ ro íꞌbí bɨlámá éyị́ zɨ́ ꞌyị bɨ ombo ní rómo do ꞌbɨ esé. 12Bɨ goó kenée ní, sɨmɨ ledre mbá ídí méngị zɨ́ ꞌyị e éyị́ bɨ íli zɨ́ye méngị a zɨ́yị ní. Ledre née kotrụ goó zaá ledre gɨ ro ledre lorụ kɨ́ ledre gɨ ro nébị e mbá.

Owụ́ mbotụ kɨ́ owụ́ mɨsiꞌdi

(Lúrú kpá Lúka 13:24)

13“Ídí ólụ́ ꞌbe ꞌbɨ Lomo gɨ do owụ́ mbotụ bɨ cúkuꞌdée ní. Mongụ́ mbotụ bɨ wé, kɨ́ mongụ́ mɨsiꞌdi bɨ ngúó ní, tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e ndịsịnɨ́ ndéré gɨ doa zɨ́ umbu. 14Tɨ́ lá owụ́ mbotụ kɨ́ owụ́ mɨsiꞌdi bɨ cúkuꞌdée ní, ꞌyị e cúkuꞌdée nɨyí ndéré gɨ doa lá ye ndíki trịdrị.

Bɨlámá mɨáná kágá

(Lúrú kpá Lúka 6:43-45)

15“Komosé idí ídí rosé gɨ zɨ́ nébị ga bɨ ꞌyị ṛanga e ní. Nɨyí ógụ zɨ́se kɨ́ bɨlámá tosoyé lá gɨ ꞌdí sága, tɨ́ lá nda mɨꞌdí sɨmɨ, nɨyí yị́ eyé káa zɨ́ bangá sinyí e ní. 16Ásé ówoyéme yée dụụ́ gɨ ro mɨánáye. ꞌYị e utúasánɨ́ go ꞌdécị mánga gɨ komo kị́nị togụ́ mbú goófo gɨ komo ngéyé? 17Kpá kenée bɨlámá kágá ndịsị ána dụụ́ bɨlámá mɨánáne, bɨsinyí kágá áná ꞌbɨ ené kpá dụụ́ bɨsinyí mɨánáne. 18Bɨlámá kágá aná ené bɨsinyí mɨáná kágá wá, bɨsinyí kágá aná ené kpá bɨlámá mɨáná kágá wá. 19Kágá máa yée ga bɨ ilinɨ́ áná bɨlámá mɨánáye wá ní, mị́ngị́ a nɨ lágáóyó a ꞌdáꞌba do óngbó a. 20Bɨ kenée ní, ásé ówoyéme nébị ga gére née gɨ zɨ́ mɨméngị ledre eyé.

Mbigí ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ

(Lúrú kpá Lúka 13:26,27)

21“Ndaá ꞌbɨ ené bɨ kɨ́dí ꞌyị ga bɨ za mbá ndịsịnɨ́ ndólo máa Ngére, Ngére ní, nɨyí ólụ́ mbá ꞌbe ꞌbɨ Lomo komo ere ní wá. Dụụ́ wo bɨ ndịsị méngị ledre ga bɨ Babá ili yée ní, nɨ ólụ́ dụụ́ ne íri. 22Kadra bɨ Lomo nɨ ꞌdécị ngbanga ꞌyịmaꞌdí e ní, tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e nɨyí ndólo máa, ‘Ngére, Ngére.’ Zɨ́ye ndị́sị úku ledre kɨ́dí, ndịsịzé kóo úku ledre eyị́ ze zɨ́ ꞌyị e kɨ́ rokoꞌbụ bɨ kóo íꞌbí zɨ́ze ní, zɨ́ze ndị́sịzé lágaóyó dokéké e gɨ sɨmɨ ꞌyị e kɨ́ ịrịyị́, zɨ́ze kpá kɨ́ méngị mɨngburoko ledre ga bɨ kɨ́ rokoꞌbụyé ní. 23Tɨ́ lá Mááyí úkulúgu ledre zɨ́ye máyá, ‘Máówo amá sée wá, ídísé ị́nyị gɨ romá íri sée ꞌyị luyú e.’

ꞌYị komokenzị

(Lúrú kpá Lúka 6:47-49)

24“Bɨ kenée ní, ꞌyị bɨ nɨ úwú ledre bɨ mááyí úku a ba, zɨ́a óto a sɨmɨ moko ní, nɨ go káa zɨ́ ꞌyị bɨ ụ́bụ́ ꞌdị́cị́ ené, do landa zɨ́ sị́ ꞌdị́cị́ maꞌdáa ídíne ngị́rị ní. 25Abú iní nɨ éꞌdị kɨ́ mongụ́ síli sɨmɨné ndị́sị ílíne ro ꞌdị́cị́ née, zɨ́ ngbuṛu úcuyé gị roa yá, ndụrụ wá gɨ zɨ́a otonɨ́ sị́ a go ngị́rị. 26Kpá kenée, ꞌyị máa wo bɨ nɨ úwúómo ledre bɨ mááyí úku a ba lá kɨ́ mbílíne ní, nɨ go cé káa zɨ́ bɨcayi ꞌyị bɨ ụbụ́ ꞌdị́cị́ ené do sayi ní. 27Sɨmɨ bɨ iní nɨ éꞌdị, zɨ́ ngbuṛu e úcuyé, zɨ́ mongụ́ síli ógụné ndị́sị kị́zị ꞌdị́cị́ née ní, nɨ geré ndụ́rụ sínyi roné bɨsinyíne.”

28Sɨmɨ bɨ Yésụ ukuonzó ledre ga gére zɨ́ye kenée ní, zɨ́a lụ́tụ́ne komoyé, zɨ́ tarayé ị́drị́ne mbá mɨị́drị́ gɨ zɨ́ ꞌdódo ledre ené, 29gɨ zɨ́a ꞌdódo ledre ené nɨ káa zɨ́ ꞌyị bɨ kɨ́ rokoꞌbụ zɨ́ne, ndaá ꞌbɨ ené káa zɨ́ ꞌbɨ ꞌyị ga bɨ ꞌyị ꞌdódo lorụ e ní wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index