Search form

Matáyo 7:11

11Tɨ́ bɨ ásé ꞌyị lúyú ledre e ní, ówosé kacɨ́ íꞌbí bɨlámá éyị́ e bú zɨ́ owụ́ ꞌbɨ esé e. Bɨ kenée ní, ꞌBụsé bɨ komo ere ní, nɨ nzíyiné gɨ ro íꞌbí bɨlámá éyị́ zɨ́ ꞌyị bɨ ombo ní rómo do ꞌbɨ esé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index