Search form

Matáyo 7:17

17Kpá kenée bɨlámá kágá ndịsị ána dụụ́ bɨlámá mɨánáne, bɨsinyí kágá áná ꞌbɨ ené kpá dụụ́ bɨsinyí mɨánáne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index